Algemene voorwaarden

 

Logo2vector (KvK-nummer: 60116412 onderdeel van AMMP)

Artikel 1 – Definities

De onderstaande definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

 1. ‘Opdracht’ of ‘Overeenkomst’: de overeenkomst van opdracht, waarbij Logo2vector zich jegens opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten;
 2. ‘Opdrachtgever’: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Logo2vector de Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
 3. ‘Werkzaamheden’: alle door Logo2vector ten behoeve van opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden en verrichtingen waartoe opdracht is gegeven en die door Logo2vector zijn aanvaard, alsmede alle daaruit voor Logo2vector voortvloeiende werkzaamheden en verrichtingen.
 4. ‘Bestanden’: (verzameling van) gegevens in elektronische vorm, die verband houden met de uit te voeren werkzaamheden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Logo2vector zich verbindt/zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Logo2vector voortvloeiende werkzaamheden.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op de opdracht en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of (een nadere) opdrachtbevestiging.
 3. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden afwijkt van een voorwaarde in de opdrachtbevestiging dan geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Logo2vector hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

Artikel 3 – Opdrachten

 1. Logo2vector treft passende maatregelen om de van Opdrachtgever afkomstige persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie te beschermen.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte bestanden, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Logo2vector voor schade die het gevolg is van onjuist, onrechtmatig of onvolledig aangeleverde bestanden door Opdrachtgever.
 4. Voor elke door Logo2vector aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Logo2vector kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
 5. Logo2vector bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en door welke medewerker(s).
 6. Logo2vector heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een door Logo2vector aan te wijzen derde.
 7. Als Logo2vector de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Logo2vector alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 8. Logo2vector is niet gehouden tot het verrichten van werkzaamheden eerst voordat Opdrachtgever heeft betaald voor de werkzaamheden.
 9. Als Opdrachtgever in andere gevallen niet binnen een termijn van 7 dagen vanaf het moment dat de opdracht is gegeven heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Logo2vector gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
 10. Logo2vector is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de verzending van bestanden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

Artikel 4 – Termijnen

 1. Als tussen Opdrachtgever en Logo2vector een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen – indien overeengekomen – of (b) de noodzakelijke bestanden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden Opdrachtgever en Logo2vector in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd.
 2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn alleen te beschouwen als een fatale termijn als dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Logo2vector (schriftelijk) overeengekomen is.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

 1. Logo2vector is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan Logo2vector geen, onjuiste of onvolledige bestanden heeft verstrekt, of doordat deze niet tijdig zijn aangeleverd.
 2. Logo2vector is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Logo2vector.
 3. De aansprakelijkheid van Logo2vector is beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de opdracht. Deze aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Logo2vector voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Logo2vector uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Onder directe schade wordt verstaan: de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte redelijke kosten om de prestatie van Logo2vector aan de overeenkomst te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Als, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering – zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel – overgaat, is de aansprakelijkheid van Logo2vector beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de opdracht in rekening gebrachte factuur.
 5. In het geval van een klacht ten aanzien van de geleverde Bestanden dient de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontvangst van de Bestanden te klagen bij Logo2vector. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het recht om schadevergoeding te vorderen. Deze termijn is een verval termijn.
 6. Alle overige aanspraken jegens Logo2vector vervallen, indien deze niet binnen een jaar na het moment waarop de Opdrachtgever daarmee bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn, bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt. Deze termijn betreft een vervaltermijn.

Artikel 6 – Bescherming van persoonsgegevens

 1. Opdrachtgever begrijpt dat Logo2vector in het kader van de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens nodig heeft. De opdrachtgever erkent dat Logo2vector voor de in de vorige volzin bedoelde persoonsgegevens een verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is.
 2. Logo2vector verplicht zich tot passende beveiliging en geheimhouding van de in het eerste lid bedoelde persoonsgegevens.
 3. Logo2vector is niet gerechtigd om in het eerste lid bedoelde persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de uitvoering van de opdracht, tenzij de naleving van de wet- en regelgeving Logo2vector een uitzondering hierop noodzaakt.
 4. Ingeval van een inbreuk in verband met de beveiliging van de in het eerste lid bedoelde persoonsgegevens, zal Logo2vector de opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren na ontdekking daarvan.
 5. Op opdrachtgever rust te allen tijde een zelfstandige verplichting tot naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving alsmede eventueel toepasselijke contractuele of interne verplichtingen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder begrepen het nemen van passende beveiligingsmaatregelen bij het verstrekken van de persoonsgegevens aan Logo2vector.
 6. De opdrachtgever garandeert jegens Logo2vector dat hij bevoegd is tot verstrekking van de in het eerste lid bedoelde persoonsgegevens aan Logo2vector en vrijwaart Logo2vector van alle aanspraken van derden met betrekking tot die persoonsgegevens, behoudens van datgeen waarvoor Logo2vector zelf aansprakelijk is op grond van de wet.

Artikel 7 – Slotbepalingen

 1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Logo2vector gevestigd is.
 2. Niet alleen Logo2vector, maar ook alle (rechts)personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de Opdrachtgever zijn ingeschakeld of die op enigerlei wijze aan Logo2vector zijn of waren verbonden, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 3. Als enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst.
191